0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Ψυχοδυναμική & Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Home / Ψυχοδυναμική & Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Το 2014, το Ε.Ι.C.P. – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας καθιέρωσε το πρώτο ολοκληρωμένο (comprehensive), τετραετές πρόγραμμα ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα. Αυτό το πρόγραμμα οργάνωσε και διέκρινε αποτελεσματικά την έννοια της ψυχοδυναμικής, η οποία προηγουμένως αλληλεπικαλύπτονταν με άλλα κοντινά ρεύματα. Η γαλλική σχολή ψυχανάλυσης, η κλασική ψυχανάλυση και η χρήση της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό περιβάλλον, καθώς και σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ψυχοθεραπεία, λειτούργησαν ως οι ακρογωνιαίοι λίθοι του πρώτου δομημένου προγράμματος.

Το 2019, το ινστιτούτο ενσωματώνει τα σύγχρονα μοντέλα της Αμερικανικής Ψυχαναλυτικής Σχολής με επίκεντρο τη Σχεσιακή Ψυχανάλυση του Stephen Mitchell  για να ενισχύσει το πρόγραμμα σύμφωνα με νεότερα μοντέλα ψυχοδυναμικής και ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας. Η σχεσιακή ψυχανάλυση είναι μια προσέγγιση στη ψυχανάλυση που επικεντρώνεται στην έμφαση των σχέσεων και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εξελίσσεται η ψυχική ζωή του ατόμου. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εσωτερικό κόσμο του ασθενούς, η σχεσιακή ψυχανάλυση δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις με άλλα άτομα διαμορφώνουν την ψυχολογία του.

 
Από το 2024, το ινστιτούτο αναδιαμορφώνει και ανανεώνει το πρόγραμμα σπουδών (1550 ωρών) του αφουγκραζόμενο τις νέες απαιτήσεις στον χώρο της Ψυχοδυναμικής και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Το πρόγραμμα δύο κατευθύνσεων ενσωματώνει δύο βασικούς τομείς στην εκπαίδευσή του, τις αρχές των σχέσεων αντικειμένου (Klein, Freud, Winnicott, Ferenzci, Fairbairn, Bion) καθώς και των σύγχρονων μεταψυχαναλυτικών μοντέλων ψυχοθεραπείας. 
 
Στο πρόγραμμα έχουν προστεθεί ειδικά master class που αφορούν τις φεμινιστικές σπουδές, τις σπουδές φύλου, την lgbtqi+, τη τέχνη, τον κινηματογράφο και τη φιλοσοφία προσπερνώντας την μέχρι τώρα συμβατική εκπαίδευση στη ψυχοδυναμική και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Σκοπός του προγράμματος

 • Περιγράφουν τον ρόλο και τις δράσεις ενός Ψυχοδυναμικού & Ψυχαναλυτικού Ψυχοθεραπευτή.
 • Περιγράφουν τα είδη και μοντέλα της Ψυχοδυναμικής & Ψυχαναλυτικής  Ψυχοθεραπείας.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές στη διεξαγωγή της Ψυχοθεραπείας.
 • Αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες.
 • Ερμηνεύουν συμπεριφορές και οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ασκούν τις συμβουλευτικές τους δεξιότητες σε ψυχοδυναμικό πλαίσιο.
 • Συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες προκειμένου για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους.
 • Οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας.
 • Μελετούν σε βάθος κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία.
 • Εφαρμόζουν την Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε όλο το φάσμα των ηλικιών με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών τους
 • Ο Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει ψυχοθεραπευτές, ικανούς να ασκούν την ψυχοθεραπευτική τέχνη σε ψυχοδυναμικό Και ψυχαναλυτικό πλαίσιο. Η εκπαίδευση διαιρείται σε δύο κατευθύνσεις: στη κατεύθυνση της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας και στη κατεύθυνση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός/η ένας σπουδαστής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνική εργασία) ή την ιατρική (ειδικότητα νευρολογίας ή ψυχιατρικής ή παιδοψυχιατρικής) ή στη νοσηλευτική.  Ο υποψήφιος σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει ακριβές αντίγραφο του πτυχίου του στην γραμματεία του Ινστιτούτου. Απόφοιτοι άλλων επιστημών μπορούν να αιτηθούν και θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση.

Για περαιτέρω λήψη έντυπου υλικού, οι υποψήφιοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα.

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν ατομικών συνεντεύξεων, αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος, της πρότερης ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας, της πρότερης κλινικής εμπειρίας, του ενδιαφέροντος περί τη ψυχοδυναμική και τη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. 

Ο πλήρης και λεπτομερής οδηγός σπουδών θα δοθεί μετά την αποδοχή στο πρόγραμμα. 

Μέθοδος μελέτης

Η σειρά μαθημάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους τους σπουδαστές. Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρόγραμμα μπορεί να προσφερθεί και σε εξ αποστάσεως φοίτηση.

Αξιολόγηση

Η διαδικασία λήψης διπλώματος στη Ψυχοδυναμική και Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει πολλά στάδια και υποχρεώσεις για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Αναλυτικά, αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Παρακολούθηση Εισηγήσεων-Σεμιναρίων-Εργαστηρίων: Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά μαθήματα, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

 2. Παράδοση Γραπτών Εργασιών: Οι σπουδαστές θα κληθούν να παραδώσουν γραπτές εργασίες σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων.

 3. Καταγραφή Ημερολογίου Εκπαιδευτικών Εμπειριών: Οι σπουδαστές οφείλουν καταγράφουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες τους σε ημερολόγιο.

 4. Τελικές Εξετάσεις ανά Θεματική Ενότητα: Η επιτυχής ολοκλήρωση τελικών εξετάσεων ανά θεματική ενότητα είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

 5. Εκπόνηση και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας: Οι σπουδαστές οφείλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία και να την παρουσιάσουν με επιτυχία.

Η συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση όλων αυτών των υποχρεώσεων είναι απαραίτητη για τη λήψη του διπλώματος στην ψυχοδυναμική και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.

Διάρκεια σπουδών

To κατώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι τα 4 έτη ενώ το ανώτατο χρονικό όριο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των υποχρεώσεών τους που προβλέπεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι 7 χρόνια, δηλαδή τα 4 χρόνια της βασικής εκπαίδευσης και 3 επί πλέον χρόνια μέσα στα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα μετά το πέρας της τετραετούς βασικής τους εκπαίδευσης. Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει διεκπεραιώσει οκτώ (8) τουλάχιστον περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι το τέλος της θεραπείας, με τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη ψυχολογικής δυσφορίας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, οι σπουδαστές εισάγονται στις βασικές αρχές των σχολών της κλασικής ψυχανάλυσης, επικεντρώνοντας στις θεωρίες του Freud. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των βασικών αρχών της ψυχαναλυτικής θεωρίας και της μεθοδολογίας του Freud.

Παράλληλα, οι σπουδαστές ακολουθούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε άλλες σημαντικές σχολές, όπως οι μεταφρουδικές μοντέλα που περιλαμβάνουν τις θεωρίες των Klein, Winnicott, Fairbairn και Bion. Αυτό επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν ποικίλες προσεγγίσεις στη ψυχανάλυση και τη θεραπεία.

Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε μηχανισμούς άμυνας και ψυχαναλυτική διάγνωση, καλύπτοντας ένα εύρος ψυχοπαθολογίας, όπως διαταραχές προσωπικότητας, διατύπωση περίπτωσης, θεραπευτικός σχεδιασμός και άλλα σχετικά θέματα.

Στο δεύτερο έτος του προγράμματος, οι σπουδαστές εμβαθύνουν στην ψυχανάλυση μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε διάφορες προσεγγίσεις. Αρχικά, επικεντρώνονται στη θεωρία, το έργο και τις τεχνικές της Melanie Klein, με έμφαση στην εφαρμογή τους σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύονται στα μοντέλα βραχείας και μακράς ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, εξερευνώντας την εφαρμογή τους τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο πλαίσιο.

Επίσης, στο δεύτερο έτος, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην υπαρξιακή ψυχανάλυση (Daseinanalysis) και εξερευνούν το έργο του Heidegger, προσφέροντας μια διαφορετική προοπτική στην ψυχανάλυση.

Ως μέρος του προγράμματος, οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο με θέμα την Ψυχανάλυση και την Τέχνη, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της κατανόησής τους σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην ψυχανάλυση και την τέχνη.

Κατά τη φοίτηση στο τρίτο έτος, οι σπουδαστές επικεντρώνονται σε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διάφορες ψυχαναλυτικές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν εκπαίδευση στην Ουγγρική Ψυχαναλυτική Σχολή (Ferenczi, Balint), εξερευνώντας τις θεωρίες και τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν από αυτήν την σχολή. Επιπλέον, εξετάζουν τη θεωρία, το έργο και την τεχνική του Donald Winnicott, μιας σημαντικής φυσιογνωμίας στον χώρο της ψυχανάλυσης.

Παράλληλα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στο σύγχρονο μοντέλο της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης, που επικεντρώνεται στη σημασία των σχέσεων και του κοινωνικού πλαισίου στην ψυχική ζωή του ατόμου.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, οι σπουδαστές παρακολουθούν επίσης δύο υποχρεωτικά σεμινάρια με θέμα τη Γαλλική Σχολή Ψυχανάλυσης και τη Ψυχαναλυτικής Ψυχοσωματικής Σχολής, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους για διάφορες προσεγγίσεις στον χώρο της ψυχανάλυσης.

Κατά τη φοίτηση στο τέταρτο έτος, οι σπουδαστές του προγράμματος θα εκπαιδευτούν σε βαθύτερα επίπεδα της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής. Θα εξερευνήσουν τη θεωρία και την τεχνική ανάλυσης ονείρων σύμφωνα με την κλασική και σύγχρονη ψυχανάλυση, ενσωματώνοντας στην προσέγγισή τους το έργο του Kohut και τη Ψυχολογία του Εγώ. Επιπλέον, θα εξετάσουν τη θεωρία και την τεχνική εφαρμογή της θεωρίας του Bion.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, οι σπουδαστές θα συμμετέχουν σε master class με ειδίκευση στον φεμινισμό και τη σχέση του με τη ψυχανάλυση. Επίσης, θα εξετάσουν τη συσχέτιση της τέχνης με τη ψυχανάλυση, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους για τη διασύνδεση αυτών των δύο διακριτικών, αλλά συχνά αλληλεπιδρώντων, πεδίων.

Ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι σπουδαστές θα υποχρεωθούν να ολοκληρώσουν διπλωματική εργασία, προσφέροντας έτσι έναν περαιτέρω βαθμό εμβάθυνσης και έρευνας στον τομέα της ψυχανάλυσης.

Για τη κατεύθυνση της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας οι σπουδαστές υποχρεούνται σε παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης παρατήρησης βρέφους (διάρκειας 200 ωρών και δύο ετών). Οι συμμετέχοντες παρατηρούν ένα μωρό από τη γέννησή του μέχρι δύο ετών, επικεντρώνονται στο πώς αλληλεπιδρούν με τους φροντιστές τους και το περιβάλλον τους. Η παρατήρηση ενός βρέφους βελτιώνει την ικανότητά των σπουδαστών στην ψυχαναλυτική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση βοηθά να κατανοήσουν τον εσωτερικό κόσμο των βρεφών και των σχέσεών τους αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο μέσα από τις παρατηρήσεις σας σε μια μικρή ομάδα σεμιναρίου

Προσωπική θεραπεία

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε περάτωση 280 ωρών προσωπικής θεραπείας, η οποία ξεκινά το συντομότερο δυνατό μετά την εισαγωγή τους, στο πρόγραμμα. Αυτό αναπτύσσει την ευαισθησία του υποψηφίου στη λειτουργία της ασυνείδητης ψυχικής ζωής στον κλινικό τομέα. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει θεραπεία συμβουλεύονται τον υπεύθυνο του προγράμματος για παραπομπή σε κάποιον συνεργάτη ψυχοθεραπευτή του Ινστιτούτου. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ξεκινήσει αναλυτική ψυχοθεραπεία, μπορούν να συνεχίσουν με αυτόν τον ψυχοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, εφόσον ο θεραπευτής τους είναι απόφοιτος αναγνωρισμένου ψυχαναλυτικού/ψυχοδυναμικού προγράμματος (τετραετές – πενταετές) με κατεύθυνση την ατομική θεραπεία ενηλίκων. Στην περίπτωση που ο θεραπευτής τους δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ευθύνη του εκπαιδευόμενου, οφείλει να ολοκληρώσει τη θεραπεία και να συνεχίσει με ψυχαναλυτικό/ψυχοδυναμικό ψυχοθεραπευτή με ατομική κατεύθυνση. Αναμένεται η συνέχιση της ανάλυσης του υποψηφίου για το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης και της εποπτευόμενης κλινικής εργασίας. Οι δαπάνες της θεραπείας διαπραγματεύονται ιδιωτικά από τον υποψήφιο και τον ψυχοθεραπευτή του. Η ανάλυση είναι πλήρως εμπιστευτική.

Πρακτική άσκηση

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση διάρκειας 360 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ιδιωτικά γραφεία, είτε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων), είτε στους φορείς με τους οποίους αυτό συνεργάζεται. Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται ανά 4 ώρες άσκησης ψυχολογικής θεραπείας να πραγματοποιεί 1 τουλάχιστον ώρα από αναγνωρισμένο ψυχοδυναμικό / ψυχαναλυτικό επόπτη, εγκεκριμένο από τον Ινστιτούτο. 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί με βάση την εκπαίδευσή τους και την εμπειρία τους, τον επιστημονικό τους ενδιαφέρον στον τομέα, τη ψυχολογική τους ικανότητα και ορισμένα χαρακτηριστικά χαρακτήρα. Αυτά περιλαμβάνουν την προσωπική ακεραιότητα, την ωριμότητα και το σταθερό ενδιαφέρον για τις δυσκολίες της ανθρώπινης εμπειρίας και της ψυχολογικής ανάπτυξης, την ικανότητα για ψυχολογική κατανόηση και ευαισθησία, τη δυνατότητα να ακούν και να επικοινωνούν με εμπάθεια, την επιθυμία να παρατηρούν μη κριτικά σε ένα πεδίο που είναι ουσιαστικά υποκειμενικό και μια ανοχή στην πολυπλοκότητα, την ασάφεια και τον ανασφαλή χαρακτήρα. Η εκπαίδευση στη ψυχανάλυση βοηθά τον φοιτητή (υποψήφιο) να αναπτύξει και να ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Πιστοποιήσεις

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των υποχρεώσεων το Ινστιτούτο χορηγεί δίπλωμα στη Ψυχοδυναμική και τη Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία με κατεύθυνση είτε τη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία είτε τη Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία. 

Το ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο κέντρο δια βίου μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικών επιμόρφωσης. Με το πέρας των σπουδών, το ινστιτούτο χορηγεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης 1550 ωρών, που επιτρέπει τη κατάθεση του παραπάνω σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

Το ινστιτούτο αποτελεί τακτικό και αναγνωρισμένο μέλος του European Distance and E-Learning Network (E.D.E.N.)και έχει βραβευτεί για τη καινοτομία του στη μέθοδο εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία. 

Το ινστιτούτο αποτελεί αναγνωρισμένο οργανωτικό μέλος του British Association for Counselling & Psychotherapy (B.A.C.P.) και οι απόφοιτοι του προγράμματος αναγνωρίζονται, έπειτα από αίτηση τους, ως τακτικά μέλη του τομέα της ψυχοθεραπείας. Ο φορέας έχει ιδρυθεί από τον 1977 και αποτελεί τη ναυαρχίδα των ψυχοθεραπευτών και πρωτοπόροι σε ζητήματα που άπτονται την άσκηση της ψυχοθεραπείας και τη δεοντολογία.

To ινστιτούτο αποτελεί μέλος της Εθνικής Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) ιδρύθηκε το 1998 & εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy- E.A.P.). Βασικός σκοπός του E.A.P. είναι η καθιέρωση και ο έλεγχος εφαρμογής των κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης και κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μια ομοσπονδία, η οποία συγκεντρώνει ήδη 70.000 ψυχοθεραπευτές διαφορετικών μεθόδων και κατευθύνσεων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναγνωρισθεί από την Ε.Ε. ως μη κυβερνητικός οργανισμός και έχει τη θέση του συμβούλου της Ε.Ε. σε θέματα ψυχοθεραπείας. 

Το E.I.C.P. αποτελεί αναγνωρισμένο ινστιτούτο εκπαίδευσης από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας και οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται αυτόματα στο μητρώο της. Η Εταιρία αποτελεί ένα από τα παλιότερα δίκτυα ψυχοδυναμικών ψυχοθεραπευτών στην Ευρώπη. 

Το ινστιτούτο ως μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ε. αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας . Η EAP εκπροσωπεί 128 Οργανισμούς (28 εθνικές ενώσεις & 17 ευρωπαϊκές ενώσεις ψυχοθεραπείας) από 41 ευρωπαϊκές χώρες και κατά συνέπεια περισσότερους από 120000 ψυχοθεραπευτές. Ακόμα δέχεται ως μέλη της και ελεύθερους επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές. Η EAP, βασισμένη στη διακήρυξη του Στρασβούργου του 1990 για την ψυχοθεραπεία, αντιπροσωπεύει εκπαιδευτικά κριτήρια υψηλού επιστημονικού επιπέδου & συμβολίζει την ελεύθερη & ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή. Η EAP έχει καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπευτή (European Certificate for Psychotherapy) του οποίου στόχος είναι η αμοιβαία αναγνώριση & ισότιμη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή στην Ευρώπη. Έχει αναπτύξει κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των ασθενών ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τα μέλη της. Ακόμη είναι ιδρυτικό & ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ψυχοθεραπείας (WCP). 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος της Ψυχοδυναμικής και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας αιτούνται τακτικού μέλους της International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Η I.A.R.P.P. αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων φορέων και πηγή των εξελίξεων των νεότερων θεωριών και ερευνών της σύγχρονης ψυχανάλυσης. 

Το Ινστιτούτο από το 2024 αποτελεί αναγνωρισμένο μέλος της International Association for Psychoanalytic Self Psychology και οι απόφοιτοι εγγράφονται ως τακτικά μέλη. Η Ι.Α.P.S.P. αποτελεί ένα ευρύ παγκόσμιο δίκτυο ψυχοδυναμικών και ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπευτών με ιδιαίτερη έμφαση την μελέτη και την έρευνα των σύγρονων ψυχαναλυτικών ρευμάτων της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας. 

Επαγγελματικά δικαιώματα: Το E.I.C.P. ως ένα από τα παλαιότερα ινστιτούτα εκπαίδευσης, δεσμεύται στη παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Καθώς το επαγγελματικό περίγραμμα του ψυχοθεραπευτή δεν είναι κατοχυρωμένο στην ελληνική επικράτεια, η εγγραφή σε κάποιον σύλλογο επιτρέπει τη συμμετοχή σε επιστημονικό κλάδο, ουχί δεν αντικαθιστά την άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται σε επαγγέλματα όπως η ψυχολογία, η κοινωνική εργασία και η ιατρική από το υπουργείο υγείας. Οι απόφοιτοι του ψυχοθεραπευτικού προγράμματος δικαιούνται έναρξη φορολογικού επιτηδεύματος με το κ.α.δ. ψυχοθεραπευτή, πράξη που τους επιτρέπει τη φορολογικά νόμιμη έναρξη του επαγγέλματος.  Επίσης, η συμμετοχή σε ευρωπαικό και διεθνή σύλλογο, δεν αυτοματοποιεί το δικαίωμα άσκησης της ψυχοθεραπείας σε κάποια ευρωπαική χώρα. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την άσκηση επαγγέλματος σε έταιρη χώρα οφείλει να έχει διερευνήσει  τις προυποθέσεις άσκησης στην εν λόγω χώρα. Απόφοιτοι του προγράμματος που πληρούσαν τα κριτήρια άσκησης επαγγέλματος σε έταιρη ευρωπαική χώρα (πενταετής σπουδές ψυχολογίας, πρακτική άσκηση) ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. 

 

Κόστος προγράμματος

Τα δίδακτρα του έτους διαμοιράζονται σε προκαταβολή και δόσεις προς διευκόλυνση των εκπαιδευομένων. Τα δίδακτρα παραμένουν σταθερά καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης. 

Το Ινστιτούτο προς διευκόλυνση των υποψηφίων οργανώνει περίοδο early bird με έκπτωση 10% (Μάιος – Ιούνιος 2024) ενώ αντίστοιχη  έκπτωση λαμβάνουν υποψήφιοι που προχωρούν σε εφάπαξ καταβολή. 

Πέραν των παραπάνω, το ινστιτούτο χορηγεί υποτροφία 5% σε αποφοίτους του Ινστιτούτο καθώς και σε αποφοίτους του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικότητας στον χώρο της ψυχοθεραπείας, χορηγεί υποτροφία 12% σε αποφοίτους τριετούς προγράμματος κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας, επιπέδου master ή διδακτορικού από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ελλάδας ή του εξωτερικού.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας χορηγεί υποτροφία 10% σε αποφοίτους τετραετούς προγράμματος με μέσο όρο 8.8/10  ή 3.8/4.0 ή σε αποφοίτους τριετούς προγράμματος με high distinction ή first class.

Οι υποτροφίες χορηγούνται εφόσον ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών είναι δώδεκα.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!