0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική

Home / Προγράμματα Συμβουλευτικής / Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) οργανώνει κύκλο σπουδών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική της Ψυχικής Υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει Συμβούλους, ικανούς να ασκούν Συμβουλευτική προσανατολισμένη στην Φροϋδική σκέψη σε ενήλικες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές μας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τον ρόλο και τις δράσεις ενός Ψυχοδυναμικού Συμβούλου.
 • Περιγράφουν τα είδη και μοντέλα της Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές στη διεξαγωγή της Συμβουλευτικής.
 • Αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες.
 • Ερμηνεύουν συμπεριφορές και οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ασκούν τις συμβουλευτικές τους δεξιότητες σε ψυχοδυναμικό πλαίσιο.
 • Συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες προκειμένου για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους.
 • Οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας.
 • Μελετούν σε βάθος κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία.
 • Εφαρμόζουν την Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική σε όλο το φάσμα των ηλικιών με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός ένας σπουδαστής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές ή επιστήμες υγείας και να μην είναι κάτω των 25 ετών. Ο υποψήφιος σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει ακριβές αντίγραφο του πτυχίου του στη γραμματεία του Κέντρου.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον πληρούν τα παρακάτω:

 • Είναι άνω των 25 ετών.
 • Έχουν παρακολουθήσει άλλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (σε εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠΚΔΒΜ ή Κολλέγιο) συναφούς αντικειμένου (Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία – Κλινική Ύπνωση) διάρκειας τουλάχιστον 800 ωρών, εκ των οποίων οι 200 ώρες περιλαμβάνουν εποπτευόμενη πρακτική άσκηση. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει στο Κέντρο την πιστοποίησή του, η οποία, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να αναγράφει σαφώς το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης και τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
 • Έχουν ολοκληρώσει 200 τουλάχιστον ώρες Προσωπικής Ανάλυσης.
 • Έχουν τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που απαιτεί το επάγγελμα του Συμβούλου. Για αυτή την προϋπόθεση θα κληθούν σε συνέντευξη από δύο διαφορετικούς ψυχολόγους του Ινστιτούτου.

Μέθοδος μελέτης

Η σειρά μαθημάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους τους σπουδαστές. Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αξιολόγηση - Πιστοποίηση

Για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων-σεμιναρίων-εργαστηρίων, εκπόνηση και παράδοση γραπτών εργασιών και επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων-προόδων κάθε εξαμήνου και των τελικών εξετάσεων. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να προβούν σε προσωπική θεραπεία και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση .
Αν κάποιος σπουδαστής λόγω προσωπικού κωλύματος δεν δύναται να ολοκληρώσει τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που απαιτεί το πρόγραμμα, θα μπορούσε να διακόψει την εκπαίδευσή του και να τη συνεχίσει κατόπιν σε αντίστοιχο τμήμα (εφόσον αυτό υφίσταται στο Ινστιτούτο) που θα συμβαδίζει με τη μέχρι στιγμής εκπαίδευσή του.
Ειδική επισήμανση: Αν κάποιος σπουδαστής ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων εντός τις τριετίας, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την προσωπική του θεραπεία και την πρακτική του άσκηση, θα λάβει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική, αλλά ουχί δίπλωμα στην Ψυχαναλυτική Συμβουλευτική.

Διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα διαρκεί έξι (6) εκπαιδευτικά εξάμηνα με εβδομαδιαίες συναντήσεις. Δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης και Εξ Αποστάσεως Φοίτησης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Θεωρίες Προσωπικότητας, 70 ώρες * εργαστήρια (Κάθε μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι τεχνικές εφαρμόζονται εντός της τάξης για να εμπεδωθούν)

  Ψυχοδυναμικές Θεωρίες
  o Εισαγωγή στη Φροϋδική (S. Freud) Θεωρία και Τεχνικές
  o Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνική (E. Erickson) Θεωρία και Τεχνικές
  o Εισαγωγή στην Ατομική (A. Adler) Θεωρία και Τεχνικές

  Ουμανιστικές Θεωρίες
  o Εισαγωγή στην Προσωποκεντρική (C. Rogers) Θεωρία και Τεχνικές
  o Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Τεχνικές
  o Θεωρία Gestalt (F. Perls) και Τεχνικές
  o Συνδιαλλακτική (E. Berne) και Τεχνικές

  Γνωσιακές – Συμπεριφοριστικές Θεωρίες
  o Λογικοθυμική Ψυχοθεραπεία (A.Ellis) και Τεχνικές
  o Γνωστικός Συμπεριφορισμός – Εφαρμογή και Τεχνικές στη Συμβουλευτική

   

  Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Δεξιότητες, Τεχνικές και η Εφαρμογή της, 50 ώρες

  o Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
  o Θεωρητικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής
  o Η Συμβουλευτική Σχέση
  o Ο Σύμβουλος και ο Συμβουλευόμενος
  o Το Συμβουλευτικό πλαίσιο
  o Η Συμβουλευτική παρέμβαση
  o Μεθοδολογία της Συμβουλευτικής (Έννοια, Περιεχόμενο και Προσεγγίσεις)
  o Μέθοδοι Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Μέσα και Υλικά)
  o Ειδικές Τεχνικές και Δεξιότητες της Συμβουλευτικής
  o Ειδικές διαγνωστικές τεχνικές
  o Η Εφαρμογή της Συμβουλευτικής και το Πλαίσιο
  o Αρχές και Δεοντολογία άσκησης της Συμβουλευτικής
  o Η Τάση προς τη Σύνθεση των Προσεγγίσεων της Ψυχοθεραπείας
  o Θέματα που Σχετίζονται με τη Θεραπευτική Διαδικασία
  o Η Θέση των Τεχνικών και της Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

   

  Δεξιότητες Υπαρξιακής Συμβουλευτικής, 50 ώρες
  o Το πλαίσιο της Υπαρξιακής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
  o Ο υπαρξιακός Σύμβουλος, το πλαίσιο και δεξιότητες
  o Ο πυρήνας της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας
  o Αναπτύσσοντας μια υπαρξιακή στάση και τεχνικές εφαρμογές
  o Η διαδικασία της Υπαρξιακής Συμβουλευτικής
  o Η αρχή, η εξέλιξη και το τέλος της υπαρξιακής συμβουλευτικής διαδικασίας.

   

  Προσωποκεντρική/Ροτζεριανή Συμβουλευτική, Δεξιότητες και Εφαρμογή, 50 ώρες
  o Η ζωή και το έργο του C. Rogers
  o Βασικές έννοιες του θεωρητικού συστήματος του Rogers
  o Η δομή της προσωποκεντρικής θεωρίας
  o Η θεωρία της θεραπείας
  o Προϋποθέσεις για τη θεραπευτική διαδικασία
  o Η θεραπευτική διαδικασία
  o Το συνεχές της θεραπευτικής διαδικασίας
  o Η θεωρία της προσωπικότητας
  o Η δυναμική της προσωπικότητας
  o Η τάση πραγμάτωσης
  o Η τάση αυτοπραγμάτωσης
  o Η διαμορφωτική τάση
  o Η δομή της προσωπικότητας
  o Ο οργανισμός
  o Εαυτός – Αυτοαντίληψη, δομή του εαυτού, ιδεώδης εαυτός
  o Ανάπτυξη και αλλαγή της προσωπικότητας
  o Η σχέση ως βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης
  o Συμφωνία – Ασυμφωνία
  o Το πρόσωπο σε πλήρη λειτουργία
  o Η θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων
  o Ενσυναίσθηση
  o Ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση
  o Γνησιότητα
  o Παρουσία
  o Η θεωρία των εφαρμογών
  o Κριτική θεώρηση της προσωποκεντρικής θεωρίας.

   

  Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, 20 ώρες
  o Η έννοια της επικοινωνίας
  o Προοπτική της επικοινωνίας
  o Θέτοντας μια επικοινωνιακή βάση
  o Αντίληψη του εαυτού μας και των άλλων
  o Λεκτική επικοινωνία
  o Μη λεκτική επικοινωνία
  o Σωματοκινητική επικοινωνία
  o Διαπροσωπική επικοινωνία
  o Μεταδίδοντας τις ιδέες και τα συναισθήματα
  o Ικανότητες της ακρόασης
  o Ικανότητες ανταπόκρισης
  o Ομαδική επικοινωνία
  o Συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας
  o Δημόσιες ομιλίες.

   

  Θετική Ψυχολογία και οι Εφαρμογές της στη Συμβουλευτική, 20 ώρες
  o Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική (Βασικά Χαρακτηριστικά)
  o Ιστορικές και Φιλοσοφικές καταβολές της Θετικής Ψυχολογίας
  o Ευτυχία, ελπίδα-αισιοδοξία, περιέργεια
  o Στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσχερειών της ζωής κατά τη διαμόρφωση της παιδικής και νεανικής ανθεκτικότητας
  o Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας.

Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική,(Μάθημα και Εργαστήριο) 60 ώρες.
o Η αρχική συνεννόηση με τον πελάτη, καθορισμός του πρώτου ραντεβού, ανταλλαγή βασικών πληροφοριών
o Η πρώτη συνεδρία
o Κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς
o Επίδειξη προσοχής και ενδιαφέροντος
o Παράφραση και αντανάκλαση συναισθημάτων
o Έναρξη και δόμηση
o Διατύπωση ερωτήσεων
o Παρακολούθηση και καταγραφή
o Παροχή προκλήσεων και ανατροφοδότησης
o Αυτοαποκάλυψη
o Διαχείριση αντιστάσεων και πραγματοποίηση παραπομπών
o Διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων
o “Προγύμναση” (προετοιμασία), επίδειξη και πρόβα
o Εκπαίδευση στη χαλάρωση
o Βελτίωση της συνομιλίας με τον εαυτό
o Βελτίωση των κανόνων
o Βελτίωση των αντιλήψεων
o Διαπραγμάτευση της κατ’ οίκον εργασίας
o Διεξαγωγή των ενδιάμεσων συνεδριών
o Τερματισμός της παροχής βοήθειας
o Θεραπευτική σχέση, αυθεντικότητα και ενσυναίσθηση
o Η ενσυναίσθηση – Η αυθεντικότητα του ψυχοθεραπευτή -Ο σεβασμός προς τον πελάτη.
o Η θεραπευτική διαδικασία: έναρξη και ολοκλήρωση
o Βασικές παρεμβάσεις και τεχνικές των κυριότερων ψυχοθεραπευτικών μοντέλων.


Δεξιότητες Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής, 40 ώρες
o Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη
o Εισαγωγή στην Αντλεριανή Συμβουλευτική
o Μεταβίβαση
o Αντιμεταβίβαση
o Εσωτερικό και Εξωτερικό Πλαίσιο
o Ερμηνεία
o Οικογενειακός αστερισμός
o Η σημασία της σειράς γέννησης
o Πλάνο ζωής (lifestyle)
o Αισθήματα ανωτερότητας και κατωτερότητας.


Οικογενειακή Συμβουλευτική και Συστημικό Πλαίσιο, 40 ώρες
o Επισκόπηση των μοντέλων
o Το Μοντέλο του Μιλάνου και η επίδρασή του
o Λύσεις αντί για προβλήματα: Βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση
o Συνεργασία αντί για παρέμβαση: Η αναστοχαστική ομάδα
o Η διάδραση ως συζήτηση: Η αφηγηματική προσέγγιση
o Η αρχική τάξη και η ταπεινότητα: Η προσέγγιση του BertHellinger
o Κυβερνητική Α’ τάξης: μέρος και όλο, όρια, κανόνες
o Από την ομοιόσταση στη διακύμανση, το χάος και τη συνεργατική
o Πώς η ζωή αυτοδημιουργείται: Η θεωρία των αυτοποιητικών συστημάτων
o Τίποτα εκτός από επικοινωνία: Η θεωρία των κοινωνικών συστημάτων
o Επιστροφή στο άτομο: Η ατομοκεντρική συστημική θεωρία
o Ένας κόσμος δημιουργημένος από κοινού: Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός
o Το τέλος των μεγάλων ιδεολογιών: Μεταμοντέρνες φιλοσοφίες
o Βασικά ερωτήματα της συστημικής θεραπείας
o Συστημικές ερωτήσεις
o Κυκλικές ερωτήσεις: για τη μορφή της συστημικής διεξαγωγής της συζήτησης
o Μορφές ερωτήσεων που διασαφηνίζουν διαφορές
o Ερωτήσεις για την κατασκευή της πραγματικότητας
o Ερωτήσεις για την κατασκευή δυνατοτήτων
o Σενάρια προβλημάτων και λύσεων
o Αρχικές και τελικές ερωτήσεις
o Στιλιστικές απόψεις
o Οικογενειακό γλυπτό και άλλες μεταφορικές τεχνικές
o Η δουλειά με το οικογενειακό γλυπτό
o Η οικογενειακή σκηνή και άλλες συμβολικές απεικονίσεις
o Μεταφορές, ανάλογες ιστορίες, ανέκδοτα, γελοιογραφίες
o Αναγνώριση, φιλοφρόνηση, σημασιοδότηση γεμάτη εκτίμηση
o Αναπλαισίωση – Reframing
o Διχασμός: η ομάδα ή ο θεραπευτής έχει περισσότερες απόψεις
o Τελικές παρεμβάσεις.


Αναπτύσσοντας δεξιότητες της Συμβουλευτικής στη Μορφολογική Θεωρία (Gestalt), 40 ώρες
o Η θεωρία της Θεραπείας Gestalt
o Η Θεραπευτική Διαδρομή: Ενσωμάτωση της Διάγνωσης και της Διαδικασίας της Θεραπείας Gestalt
o Δεοντολογία Gestalt
o Διαντιδραστική Ανάλυση και Συμβουλευτική Gestalt
o Ψυχοσύνθεση και η Προσέγγιση Gestalt
o Οι στόχοι της θεραπείας Gestalt
o Ο ρόλος του θεραπευτή
o Η θεραπευτική σχέση
o Ο ρόλος της μεταβίβασης στη Θεραπεία Gestal
o Η Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής
o Φαινομενολογική Μέθοδος
o Θεραπεία Gestalt με Παιδιά (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Η Προσέγγιση Gestalt στη θεραπεία ζευγαριών (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Θεωρία και Πρακτική της Ομαδικής Διαδικασίας Gestalt (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Παγιωμένες Gestalt
o Καταναγκασμός της Επανάληψης
o Εμπόδια στην Επαφή


Γνωστικός Συμπεριφορισμός και οι Εφαρμογές του στη Συμβουλευτική, 40 ώρες
o Θεραπευτικό και Συμβουλευτικό Πλαίσιο
o Στοχοθεσία
o Στοχοπροσήλωση
o Γνωσιακή αναδόμηση
o Νοητική προσέγγιση
o Τεχνική του ημερολογίου
o Ορθολογιστική προσέγγιση
o Νοοκατασκευαστική προσέγγιση
o Πραγματιστική προσέγγιση
o Συμπεριφορική προσέγγιση
o Επίλυση
o Παιχνίδι ρόλων
o Συνέπειες


Συμβουλευτική Απώλειας και Πένθους, 20 ώρες
o Ιστορική αναδρομή
o Το φυσιολογικό πένθος
o Οι επιπλοκές του πένθους
o Ψυχιατρικά πένθη
o Επιπτώσεις του πένθους στην υγεία
o Πρόληψη των επιπλοκών του πένθους
o Μπροστά στην απώλεια του συντρόφου
o Το οικογενειακό πένθος
o Το πένθος στη συμβουλευτική διαδικασία
o Τεχνικές και Εφαρμογές

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός, 15 ώρες
o Αρχική συνέντευξη
o Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου και διερεύνηση
o Αυτογνωσία πελάτη
o Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων
o Επαγγελματική Συμβουλευτική Οργανισμών
o Η αυτοδιαχείριση των Επαγγελματικών Συμβούλων

Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση, 60 ώρες
o Η ψυχαναλυτική τεχνική
o Κλασσικές και σύγχρονες τεχνικές στην Ψυχανάλυση
o Θεωρία της μεταβίβασης
o Ανάλυση της μεταβίβασης μέσω της σχάσης του ασθενούς με την ερμηνεία
o Η αντιμεταβιβαστική νεύρωση
o Τα νοήματα και οι χρήσεις της αντιμεταβίβασης
o Η ψυχαναλυτική τεχνική και ο ασυνείδητος μαζοχισμός του αναλυτή
o Η ψυχαναλυτική τεχνική και η ασυνείδητη μανία του αναλυτή
o Αντίσταση και ερμηνεία


Ψυχαναλυτική Διαδικασία, 60 ώρες
o Η θεωρία της ψυχαναλυτικής θεραπείας
o Ενσυναίσθηση και ψυχαναλυτική διαδικασία
o Ο θεραπευτικός ρόλος της παλινδρόμησης
o Εσωτερικές αντικειμενότροπες σχέσεις και αντιμεταβίβαση
o Προβλητική ταύτιση
o Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και δύσκολος ασθενής
o Η δυναμική του ενδιάμεσου χώρου
o Ερμηνεία και μη-ερμηνευτικοί παράγοντες
o Η δυναμική της σιωπής
o Ο ρόλος της κατανόησης στη σχέση μητέρας-παιδιού στην ψυχαναλυτική θεραπεία
o Ψυχαναλυτική θεραπεία και ψυχική αλλαγή

Διπλωματική Εργασία, 60 ώρες

Σεμινάρια

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαραθώνια εργαστήρια – σεμινάρια (π.χ. Σεμινάριο Κλινικής Συνέντευξης, Κλινικό Ιστορικό, Βιοψυχολογία, Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία), τα οποία και παρέχει το Ινστιτούτο δωρεάν για τους εν ενεργεία σπουδαστές του, χορηγώντας ξεχωριστή βεβαίωση σπουδών κατά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους.

Προσωπική θεραπεία

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν προσωπική θεραπεία, είτε ομαδική είτε ατομική, διάρκειας 160 ωρών. Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει προηγούμενη θεραπεία έως το 1/3 των απαιτούμενων ωρών (ήτοι 55 ώρες) από Ψυχολόγο, Σύμβουλο, Ψυχίατρο, Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχοθεραπευτή, αναγνωρισμένης θεραπευτικής κατεύθυνσης και εφόσον ο θεραπευτής ανήκει σε αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα (ΣΕΨ, BPS, EFTA, Ε.Ε.Σ, E.A.C, E.A.P). Οι ώρες που υπολείπονται οφείλουν να πραγματοποιηθούν με αναγνωρισμένο επαγγελματία του Ινστιτούτου μας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των ωρών εναπόκειται στον σπουδαστή. Ωστόσο, για τη λήψη της πιστοποίησης απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον ειδικό ψυχικής υγείας (Ψυχολόγο, Σύμβουλο, Ψυχίατρο, Ψυχοθεραπευτή, ειδικευμένο Κοινωνικό Λειτουργό).

Πρακτική άσκηση

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση διάρκειας 160 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ιδιωτικά γραφεία, είτε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων), είτε στους φορείς με τους οποίους αυτό συνεργάζεται (π.χ. Γιατροί του Κόσμου, παράρτημα Χανίων). Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται ανά 4 ώρες άσκησης Συμβουλευτικής να πραγματοποιεί 1 τουλάχιστον ώρα εποπτείας είτε από μέλος–διδάσκοντα του κέντρου, είτε από τον προσωπικό του θεραπευτή εφόσον διαθέτει πιστοποίηση επόπτη, είτε από τον υπεύθυνο Σύμβουλο της συνεργαζόμενης δομής.

Επαγγελματικά & προσωπικά οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει :

 • Αποκτήσει τη γνώση πάνω στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική και την πρακτική της.
 • Προσεγγίσει τη συμβουλευτική πρακτική με κριτικό πνεύμα.
 • Εφαρμόσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και βασικές τεχνικές Συμβουλευτικής στο επαγγελματικό και προσωπικό του πεδίο.
 • Αναπτύξει ικανότητες αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης.
 • Αποκτήσει ένα εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα του επιτρέπει να ασκήσει το επάγγελμα του Συμβούλου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μόνο το πρώτο έτος σπουδών, εφόσον ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση των διαπροσωπικών και επαγγελματικών τους επικοινωνιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση

Οι σπουδαστές μας στο σύνολο της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο είτε σεμινάρια, είτε συνέδρια, είτε συμπόσια, είτε ημερίδες στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση συναφούς γνωστικού αντικειμένου και να τα καταθέσουν σε ακριβές αντίγραφο στην γραμματεία του EICP, τα οποία και θα συμπεριληφθούν στον προσωπικό τους φάκελο, διαθέσιμα σε όποιον φορέα (π.χ. ΕΕΣ) τα αιτηθεί.

DOWNLOAD : Οδηγός σπουδών & αίτηση υποψηφιότητας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σπουδών σε .pdf αρχείο.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση Υποψηφίου και αποστείλτε την στο email: grammateia@psychologychania.gr ή στο info@psychologychania.gr προκειμένου να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!