0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Συνθετική Συμβουλευτική

Home / Προγράμματα Συμβουλευτικής / Συνθετική Συμβουλευτική

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) έχει οργανώσει κύκλο σπουδών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Συνθετική Συμβουλευτική. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει Συμβούλους, ικανούς να ασκούν Συμβουλευτική συνθετικής προσέγγισης σε ενήλικες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνθετική Συμβουλευτική

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές μας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τον ρόλο και τις δράσεις ενός Συμβούλου,
 • Περιγράφουν τα είδη και μοντέλα της Συμβουλευτικής,
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές στην άσκηση της Συμβουλευτικής,
 • Αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες,
 • Ερμηνεύουν συμπεριφορές και οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ασκούν τις συμβουλευτικές τους δεξιότητες,
 • Συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες προκειμένου για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους,
 • Οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας,
 • Μελετούν σε βάθος κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία,
 • Εφαρμόζουν τη Συνθετική Συμβουλευτική σε όλο το φάσμα των ηλικιών με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών τους.

Επιμέρους Στόχοι της Εκπαίδευσης:

 
 • Κατάρτιση πάνω στις αρχές της συμβουλευτικής θεωρίας και πρακτικής,
 • Εξοικείωση με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική (Προσωποκεντρική, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Ψυχοδυναμική, Συστημική, ΣυνδιαλεκτικήΑνάλυση),
 • Σύγκριση διαφορετικών μοντέλων και ανάπτυξη κριτικής ματιάς πάνω στη φιλοσοφία και την άσκηση της Συμβουλευτικής,
 • Επιμόρφωση πάνω στη διαδικασία, τα στάδια και τα είδη της συμβουλευτικής πρακτικής (Συμβουλευτική Ατόμου, Ζεύγους, Ομάδας, Οικογένειας κλπ),
 • Βασική εκπαίδευση και εξάσκηση πάνω στις δεξιότητες και τεχνικές Συμβουλευτικής,
 • Βασική εκπαίδευση πάνω σε γενικά και ειδικά θέματα Συμβουλευτικής (Συμβουλευτική γονέων και παιδιών, σχέσεων, εξαρτήσεων, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ),
 • Εξάσκηση πάνω σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενασχόλησης με τον εαυτό.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός/η ένας σπουδαστής/στρια στο πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές και να μην είναι κάτω των 25 ετών.

 • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πληρούν τα παρακάτω:
 • Να είναι άνω των 25 ετών
 • Να έχουν παρακολουθήσει άλλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συναφούς αντικειμένου
 • Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 60 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα)
 • Να έχουν τις δεξιότητες και τις ιδιότητες που απαιτεί το επάγγελμα του συμβούλου. Για αυτή την προϋπόθεση θα κληθούν σε συνέντευξη από τη διεύθυνση σπουδών

Μέθοδος μελέτης

Η σειρά μαθημάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους τους σπουδαστές. Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αξιολόγηση - Πιστοποίηση

Για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων-εργαστηρίων-σεμιναρίων, εκπόνηση και παράδοση γραπτών εργασιών και επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων τόσο του πρώτου εξαμήνου όσο και των τελικών. Επίσης, οι επιμορφούμενοι οφείλουν να προβούν σε προσωπική θεραπεία και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.

Αν κάποιος σπουδαστής λόγω προσωπικού κωλύματος δεν δύναται να ολοκληρώσει τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που απαιτεί το πρόγραμμα, θα μπορούσε να διακόψει την εκπαίδευσή του και να τη συνεχίσει κατόπιν σε αντίστοιχο τμήμα (εφόσον αυτό υφίσταται στο Κέντρο) που θα συμβαδίζει με τη μέχρι στιγμής εκπαίδευσή του.

Επίσης, αν κάποιος σπουδαστής ολοκληρώσει εντός της τριετίας το σύνολο των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την προσωπική του θεραπεία ή/και την πρακτική του άσκηση, θα λάβει στο τέλος βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στη Συνθετική Συμβουλευτική, αλλά ουχί Δίπλωμα στη Συνθετική Συμβουλευτική.

Τέλος, επισημαίνεται ότι εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων προϋποθέσεων μπορούν να εγγραφούν στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ως τακτικά μέλη, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία στο Κέντρο μας και να αποκτήσουν την επαγγελματική ιδιότητα του Ψυχοδυναμικού Ψυχοθεραπευτή.

Διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα διαρκεί έξι (6) εκπαιδευτικά εξάμηνα με εβδομαδιαίες συναντήσεις. Δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης και Εξ Αποστάσεως Φοίτησης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Θεωρίες Προσωπικότητας, 70 ώρες * εργαστήρια (Κάθε μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι τεχνικές εφαρμόζονται εντός της τάξης για να εμπεδωθούν)
  Ψυχοδυναμικές Θεωρίες
  o Εισαγωγή στη Φροϋδική (S. Freud) Θεωρία και Τεχνικές
  o Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνική (E. Erickson) Θεωρία και Τεχνικές
  o Εισαγωγή στην Ατομική (A. Adler) Θεωρία και Τεχνικές
  Ουμανιστικές Θεωρίες
  o Εισαγωγή στην Προσωποκεντρική (C. Rogers) Θεωρία και Τεχνικές
  o Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Τεχνικές
  o Θεωρία Gestalt (F. Perls) και Τεχνικές
  o Συνδιαλλακτική (E. Berne) και Τεχνικές
  Γνωσιακές – Συμπεριφοριστικές Θεωρίες
  o Λογικοθυμική Ψυχοθεραπεία (A.Ellis) και Τεχνικές
  o Γνωστικός Συμπεριφορισμός – Εφαρμογή και Τεχνικές στη Συμβουλευτική

 

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Δεξιότητες, Τεχνικές και η Εφαρμογή της, 50 ώρες
  o Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
  o Θεωρητικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής
  o Η Συμβουλευτική Σχέση
  o Ο Σύμβουλος και ο Συμβουλευόμενος
  o Το Συμβουλευτικό πλαίσιο
  o Η Συμβουλευτική παρέμβαση
  o Μεθοδολογία της Συμβουλευτικής (Έννοια, Περιεχόμενο και Προσεγγίσεις)
  o Μέθοδοι Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Μέσα και Υλικά)
  o Ειδικές Τεχνικές και Δεξιότητες της Συμβουλευτικής
  o Ειδικές διαγνωστικές τεχνικές
  o Η Εφαρμογή της Συμβουλευτικής και το Πλαίσιο
  o Αρχές και Δεοντολογία άσκησης της Συμβουλευτικής
  o Η Τάση προς τη Σύνθεση των Προσεγγίσεων της Ψυχοθεραπείας
  o Θέματα που Σχετίζονται με τη Θεραπευτική Διαδικασία
  o Η Θέση των Τεχνικών και της Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής 
 • Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική, (Μάθημα και Εργαστήριο) 60 ώρες.
  o Η αρχική συνεννόηση με τον πελάτη, καθορισμός του πρώτου ραντεβού, ανταλλαγή βασικών πληροφοριών
  o Η πρώτη συνεδρία
  o Κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς
  o Επίδειξη προσοχής και ενδιαφέροντος
  o Παράφραση και αντανάκλαση συναισθημάτων
  o Έναρξη και δόμηση
  o Διατύπωση ερωτήσεων
  o Παρακολούθηση και καταγραφή
  o Παροχή προκλήσεων και ανατροφοδότησης
  o Αυτοαποκάλυψη
  o Διαχείριση αντιστάσεων και πραγματοποίηση παραπομπών
  o Διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων
  o “Προγύμναση” (προετοιμασία), επίδειξη και πρόβα
  o Εκπαίδευση στη χαλάρωση
  o Βελτίωση της συνομιλίας με τον εαυτό
  o Βελτίωση των κανόνων
  o Βελτίωση των αντιλήψεων
  o Διαπραγμάτευση της κατ’ οίκον εργασίας
  o Διεξαγωγή των ενδιάμεσων συνεδριών
  o Τερματισμός της παροχής βοήθειας
  o Θεραπευτική σχέση, αυθεντικότητα και ενσυναίσθηση
  o Η ενσυναίσθηση – Η αυθεντικότητα του ψυχοθεραπευτή -Ο σεβασμός προς τον πελάτη.
  o Η θεραπευτική διαδικασία: έναρξη και ολοκλήρωση
  o Βασικές παρεμβάσεις και τεχνικές των κυριότερων ψυχοθεραπευτικών μοντέλων. 
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής 
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, 20 ώρες
  o Η έννοια της επικοινωνίας
  o Προοπτική της επικοινωνίας
  o Θέτοντας μια επικοινωνιακή βάση
  o Αντίληψη του εαυτού μας και των άλλων
  o Λεκτική επικοινωνία
  o Μη λεκτική επικοινωνία
  o Σωματοκινητική επικοινωνία
  o Διαπροσωπική επικοινωνία
  o Μεταδίδοντας τις ιδέες και τα συναισθήματα
  o Ικανότητες της ακρόασης
  o Ικανότητες ανταπόκρισης
  o Ομαδική επικοινωνία
  o Συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας
  o Δημόσιες ομιλίες
 • Εργαστήριο Επικοινωνίας 

 

 • Θετική Ψυχολογία και οι Εφαρμογές της στη Συμβουλευτική, 20 ώρες
  o Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική (Βασικά Χαρακτηριστικά)
  o Ιστορικές και Φιλοσοφικές καταβολές τηςΘετικής Ψυχολογίας
  o Ευτυχία, ελπίδα-αισιοδοξία, περιέργεια
  o Στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσχερειών της ζωής κατά τη διαμόρφωση της παιδικής και νεανικής ανθεκτικότητας
  o Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας.
 • Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας

Δεξιότητες Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής, 40 ώρες

o Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη
o Εισαγωγή στην Αντλεριανή Συμβουλευτική
o Μεταβίβαση
o Αντιμεταβίβαση
o Εσωτερικό και Εξωτερικό Πλαίσιο
o Ερμηνεία
o Οικογενειακός αστερισμός
o Η σημασία της σειράς γέννησης
o Πλάνο ζωής (lifestyle)
o Αισθήματα ανωτερότητας και κατωτερότητας.

Οικογενειακή Συμβουλευτική και Συστημικό Πλαίσιο, 40 ώρες
o Επισκόπηση των μοντέλων
o Το Μοντέλο του Μιλάνου και η επίδρασή του
o Λύσεις αντί για προβλήματα: Βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση
o Συνεργασία αντί για παρέμβαση: Η αναστοχαστική ομάδα
o Η διάδραση ως συζήτηση: Η αφηγηματική προσέγγιση
o Η αρχική τάξη και η ταπεινότητα: Η προσέγγιση του Bert Hellinger
o Κυβερνητική Α’ τάξης: μέρος και όλο, όρια, κανόνες
o Από την ομοιόσταση στη διακύμανση, το χάος και τη συνεργατική
o Πώς η ζωή αυτοδημιουργείται: Η θεωρία των αυτοποιητικών συστημάτων
o Τίποτα εκτός από επικοινωνία: Η θεωρία των κοινωνικών συστημάτων
o Επιστροφή στο άτομο: Η ατομοκεντρική συστημική θεωρία
o Ένας κόσμος δημιουργημένος από κοινού: Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός
o Το τέλος των μεγάλων ιδεολογιών: Μεταμοντέρνες φιλοσοφίες
o Βασικά ερωτήματα της συστημικής θεραπείας
o Συστημικές ερωτήσεις
o Κυκλικές ερωτήσεις: για τη μορφή της συστημικής διεξαγωγής της συζήτησης
o Μορφές ερωτήσεων που διασαφηνίζουν διαφορές
o Ερωτήσεις για την κατασκευή της πραγματικότητας
o Ερωτήσεις για την κατασκευή δυνατοτήτων
o Σενάρια προβλημάτων και λύσεων
o Αρχικές και τελικές ερωτήσεις
o Στυλιστικές απόψεις
o Οικογενειακό γλυπτό και άλλες μεταφορικές τεχνικές
o Η δουλειά με το οικογενειακό γλυπτό
o Η οικογενειακή σκηνή και άλλες συμβολικές απεικονίσεις
o Μεταφορές, ανάλογες ιστορίες, ανέκδοτα, γελοιογραφίες
o Αναγνώριση, φιλοφρόνηση, σημασιοδότηση γεμάτη εκτίμηση
o Αναπλαισίωση – Reframing
o Διχασμός: η ομάδα ή ο θεραπευτής έχει περισσότερες απόψεις
o Τελικές παρεμβάσεις.

Αναπτύσσοντας δεξιότητες της Συμβουλευτικής στη Μορφολογική Θεωρία (Gestalt), 40 ώρες
o Η θεωρία της Θεραπείας Gestalt
o Η Θεραπευτική Διαδρομή: Ενσωμάτωση της Διάγνωσης και της Διαδικασίας της Θεραπείας Gestalt
o Δεοντολογία Gestalt
o Διαντιδραστική Ανάλυση και Συμβουλευτική Gestalt
o Ψυχοσύνθεση και η Προσέγγιση Gestalt
o Οι στόχοι της θεραπείας Gestalt
o Ο ρόλος του θεραπευτή
o Η θεραπευτική σχέση
o Ο ρόλος της μεταβίβασης στη Θεραπεία Gestal
o Η Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής
o Φαινομενολογική Μέθοδος
o Θεραπεία Gestalt με Παιδιά (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Η Προσέγγιση Gestalt στη θεραπεία ζευγαριών (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Θεωρία και Πρακτική της Ομαδικής Διαδικασίας Gestalt (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Παγιωμένες Gestalt
o Καταναγκασμός της Επανάληψης
o Εμπόδια στην Επαφή

Γνωστικός Συμπεριφορισμός και οι Εφαρμογές του στη Συμβουλευτική, 40 ώρες
o Θεραπευτικό και Συμβουλευτικό Πλαίσιο
o Στοχοθεσία
o Στοχοπροσήλωση
o Γνωσιακή αναδόμηση
o Νοητική προσέγγιση
o Τεχνική του ημερολογίου
o Ορθολογιστική προσέγγιση
o Νοοκατασκευαστική προσέγγιση
o Πραγματιστική προσέγγιση
o Συμπεριφορική προσέγγιση
o Επίλυση
o Παιχνίδι ρόλων
o Συνέπειες

Συμβουλευτική Απώλειας και Πένθους, 20 ώρες
o Ιστορική αναδρομή
o Το φυσιολογικό πένθος
o Οι επιπλοκές του πένθους
o Ψυχιατρικά πένθη
o Επιπτώσεις του πένθους στην υγεία
o Πρόληψη των επιπλοκών του πένθους
o Μπροστά στην απώλεια του συντρόφου
o Το οικογενειακό πένθος
o Το πένθος στη συμβουλευτική διαδικασία
o Τεχνικές και Εφαρμογές

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Coaching, 15 ώρες
o Αρχική συνέντευξη
o Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου και διερεύνηση
o Αυτογνωσία πελάτη
o Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων
o Επαγγελματική Συμβουλευτική Οργανισμών
o Η αυτοδιαχείριση των Επαγγελματικών Συμβούλων

Προσωποκεντρική/Ροτζεριανή Συμβουλευτική, Δεξιότητες και Εφαρμογή
, 50 ώρες

o Η ζωή και το έργο του C. Rogers
o Βασικές έννοιες του θεωρητικού συστήματος του Rogers
o Η δομή της προσωποκεντρικής θεωρίας
o Η θεωρία της θεραπείας
o Προϋποθέσεις για τη θεραπευτική διαδικασία
o Η θεραπευτική διαδικασία
o Το συνεχές της θεραπευτικής διαδικασίας
o Η θεωρία της προσωπικότητας
o Η δυναμική της προσωπικότητας
o Η τάση πραγμάτωσης
o Η τάση αυτοπραγμάτωσης
o Η διαμορφωτική τάση
o Η δομή της προσωπικότητας
o Ο οργανισμός
o Εαυτός – Αυτοαντίληψη, δομή του εαυτού, ιδεώδης εαυτός
o Ανάπτυξη και αλλαγή της προσωπικότητας
o Η σχέση ως βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης
o Συμφωνία – Ασυμφωνία
o Το πρόσωπο σε πλήρη λειτουργία
o Η θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων
o Ενσυναίσθηση
o Ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση
o Γνησιότητα
o Παρουσία
o Η θεωρία των εφαρμογών
o Κριτική θεώρηση της προσωποκεντρικής θεωρίας
*Εργαστήριο Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Δεξιότητες Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής, 40 ώρες

o Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη
o Εισαγωγή στην Αντλεριανή Συμβουλευτική
o Μεταβίβαση
o Αντιμεταβίβαση
o Εσωτερικό και Εξωτερικό Πλαίσιο
o Ερμηνεία
o Οικογενειακός αστερισμός
o Η σημασία της σειράς γέννησης
o Πλάνο ζωής (lifestyle)
o Αισθήματα ανωτερότητας και κατωτερότητας.

Οικογενειακή Συμβουλευτική και Συστημικό Πλαίσιο, 40 ώρες
o Επισκόπηση των μοντέλων
o Το Μοντέλο του Μιλάνου και η επίδρασή του
o Λύσεις αντί για προβλήματα: Βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση
o Συνεργασία αντί για παρέμβαση: Η αναστοχαστική ομάδα
o Η διάδραση ως συζήτηση: Η αφηγηματική προσέγγιση
o Η αρχική τάξη και η ταπεινότητα: Η προσέγγιση του Bert Hellinger
o Κυβερνητική Α’ τάξης: μέρος και όλο, όρια, κανόνες
o Από την ομοιόσταση στη διακύμανση, το χάος και τη συνεργατική
o Πώς η ζωή αυτοδημιουργείται: Η θεωρία των αυτοποιητικών συστημάτων
o Τίποτα εκτός από επικοινωνία: Η θεωρία των κοινωνικών συστημάτων
o Επιστροφή στο άτομο: Η ατομοκεντρική συστημική θεωρία
o Ένας κόσμος δημιουργημένος από κοινού: Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός
o Το τέλος των μεγάλων ιδεολογιών: Μεταμοντέρνες φιλοσοφίες
o Βασικά ερωτήματα της συστημικής θεραπείας
o Συστημικές ερωτήσεις
o Κυκλικές ερωτήσεις: για τη μορφή της συστημικής διεξαγωγής της συζήτησης
o Μορφές ερωτήσεων που διασαφηνίζουν διαφορές
o Ερωτήσεις για την κατασκευή της πραγματικότητας
o Ερωτήσεις για την κατασκευή δυνατοτήτων
o Σενάρια προβλημάτων και λύσεων
o Αρχικές και τελικές ερωτήσεις
o Στυλιστικές απόψεις
o Οικογενειακό γλυπτό και άλλες μεταφορικές τεχνικές
o Η δουλειά με το οικογενειακό γλυπτό
o Η οικογενειακή σκηνή και άλλες συμβολικές απεικονίσεις
o Μεταφορές, ανάλογες ιστορίες, ανέκδοτα, γελοιογραφίες
o Αναγνώριση, φιλοφρόνηση, σημασιοδότηση γεμάτη εκτίμηση
o Αναπλαισίωση – Reframing
o Διχασμός: η ομάδα ή ο θεραπευτής έχει περισσότερες απόψεις
o Τελικές παρεμβάσεις.

Αναπτύσσοντας δεξιότητες της Συμβουλευτικής στη Μορφολογική Θεωρία (Gestalt), 40 ώρες
o Η θεωρία της Θεραπείας Gestalt
o Η Θεραπευτική Διαδρομή: Ενσωμάτωση της Διάγνωσης και της Διαδικασίας της Θεραπείας Gestalt
o Δεοντολογία Gestalt
o Διαντιδραστική Ανάλυση και Συμβουλευτική Gestalt
o Ψυχοσύνθεση και η Προσέγγιση Gestalt
o Οι στόχοι της θεραπείας Gestalt
o Ο ρόλος του θεραπευτή
o Η θεραπευτική σχέση
o Ο ρόλος της μεταβίβασης στη Θεραπεία Gestal
o Η Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής
o Φαινομενολογική Μέθοδος
o Θεραπεία Gestalt με Παιδιά (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Η Προσέγγιση Gestalt στη θεραπεία ζευγαριών (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Θεωρία και Πρακτική της Ομαδικής Διαδικασίας Gestalt (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Παγιωμένες Gestalt
o Καταναγκασμός της Επανάληψης
o Εμπόδια στην Επαφή

Γνωστικός Συμπεριφορισμός και οι Εφαρμογές του στη Συμβουλευτική, 40 ώρες
o Θεραπευτικό και Συμβουλευτικό Πλαίσιο
o Στοχοθεσία
o Στοχοπροσήλωση
o Γνωσιακή αναδόμηση
o Νοητική προσέγγιση
o Τεχνική του ημερολογίου
o Ορθολογιστική προσέγγιση
o Νοοκατασκευαστική προσέγγιση
o Πραγματιστική προσέγγιση
o Συμπεριφορική προσέγγιση
o Επίλυση
o Παιχνίδι ρόλων
o Συνέπειες

Συμβουλευτική Απώλειας και Πένθους, 20 ώρες
o Ιστορική αναδρομή
o Το φυσιολογικό πένθος
o Οι επιπλοκές του πένθους
o Ψυχιατρικά πένθη
o Επιπτώσεις του πένθους στην υγεία
o Πρόληψη των επιπλοκών του πένθους
o Μπροστά στην απώλεια του συντρόφου
o Το οικογενειακό πένθος
o Το πένθος στη συμβουλευτική διαδικασία
o Τεχνικές και Εφαρμογές

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Coaching, 15 ώρες
o Αρχική συνέντευξη
o Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου και διερεύνηση
o Αυτογνωσία πελάτη
o Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων
o Επαγγελματική Συμβουλευτική Οργανισμών
o Η αυτοδιαχείριση των Επαγγελματικών Συμβούλων

Προσωποκεντρική/Ροτζεριανή Συμβουλευτική, Δεξιότητες και Εφαρμογή
, 50 ώρες

o Η ζωή και το έργο του C. Rogers
o Βασικές έννοιες του θεωρητικού συστήματος του Rogers
o Η δομή της προσωποκεντρικής θεωρίας
o Η θεωρία της θεραπείας
o Προϋποθέσεις για τη θεραπευτική διαδικασία
o Η θεραπευτική διαδικασία
o Το συνεχές της θεραπευτικής διαδικασίας
o Η θεωρία της προσωπικότητας
o Η δυναμική της προσωπικότητας
o Η τάση πραγμάτωσης
o Η τάση αυτοπραγμάτωσης
o Η διαμορφωτική τάση
o Η δομή της προσωπικότητας
o Ο οργανισμός
o Εαυτός – Αυτοαντίληψη, δομή του εαυτού, ιδεώδης εαυτός
o Ανάπτυξη και αλλαγή της προσωπικότητας
o Η σχέση ως βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης
o Συμφωνία – Ασυμφωνία
o Το πρόσωπο σε πλήρη λειτουργία
o Η θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων
o Ενσυναίσθηση
o Ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση
o Γνησιότητα
o Παρουσία
o Η θεωρία των εφαρμογών
o Κριτική θεώρηση της προσωποκεντρικής θεωρίας
*Εργαστήριο Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής

Προσωπική θεραπεία

Οι σπουδαστές καλούνται να πραγματοποιήσουν προσωπική θεραπεία διάρκειας 160 ωρών. Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει προηγούμενη θεραπεία έως το 1/3 των απαιτούμενων ωρών (ήτοι 55 ώρες) από ψυχολόγο, σύμβουλο, ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχοθεραπευτή, εφόσον έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί σε τριετή/τετραετή/πενταετή αναγνωρισμένη θεραπευτικής κατεύθυνσης και εφόσον ο θεραπευτής ανήκει σε αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα (ΣΕΨ, BPS, EFTA, Ε.Ε.Σ, E.A.C, Ε.Α.Ρ). Οι ώρες που υπολείπονται οφείλουν να πραγματοποιηθούν με πιστοποιημένο επαγγελματία αντίστοιχης προσέγγισης με την επιλογή των σπουδών του εκπαιδευόμενου στη Συμβουλευτική είτε σε ιδιωτικό, είτε σε δημόσιο φορέα.

Το Ινστιτούτο προκειμένου να συνδράμει στην οικονομική διευκόλυνση των σπουδαστών του, καταρτίζει κάθε χρόνο μια λίστα με ψυχολόγους-συμβούλους-ψυχοθεραπευτές- ψυχιάτρους, για τη διεξαγωγή συνεδριών χαμηλού κόστους.

Υποσημείωση*

*Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στους τομείς της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας και στην ψυχοθεραπεία. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στους εν λόγω τομείς και οχι σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο ομαδικό ή ατομικό πρόγραμμα θεραπείας προκειμένου να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη.

Τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και οι βιωματικές εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχουν βαθειά ψυχολογική επίδραση, είναι απαιτητικές, και είναι πιθανόν απορρυθμιστικές για άτομα με επιβαρυμένο ψυχολογικό υπόβαθρο ή ιστορικό ψυχικών ασθενειών. Η διεύθυνση εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκύ Ινστιτούτου Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον/την εκπαιδευόμενο/νη να διακόψει την εκπαίδευσή του/της, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ανήκει στις παραπάνω ψυχολογικά ευπαθείς ομάδες.

Πρακτική άσκηση

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση διάρκειας 160 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ιδιωτικά γραφεία, είτε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων), είτε στους φορείς με τους οποίους αυτό συνεργάζεται (π.χ. Γιατροί του Κόσμου, παράρτημα Χανίων). Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται ανά τέσσερις (4) ώρες άσκησης Συμβουλευτικής να πραγματοποιεί μία (1) τουλάχιστον ώρα εποπτείας είτε από μέλος-διδάσκοντα του Κέντρου είτε από τον προσωπικό του θεραπευτή εφόσον διαθέτει πιστοποίηση στην εποπτεία, είτε από τον υπεύθυνο Σύμβουλο της συνεργαζόμενης δομής.

Επαγγελματικά & προσωπικά οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει :

 • Αποκτήσει τη γνώση πάνω στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική και την πρακτική της.
 • Προσεγγίσει τη Συμβουλευτική πρακτική με κριτικό πνεύμα.
 • Εφαρμόσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και βασικές τεχνικές Συμβουλευτικής στο επαγγελματικό και προσωπικό του πεδίο.
 • Αναπτύξει ικανότητες αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης.
 • Αποκτήσει ένα εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα του επιτρέπει να ασκήσει το επάγγελμα του Συμβούλου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο το πρώτο έτος σπουδών, εφόσον ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση των διαπροσωπικών και επαγγελματικών τους επικοινωνιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!