0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Home / Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) από το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2020- 2021 οργανώνει πενταετές Πρόγραμμα  Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει Ψυχοθεραπευτές, ικανούς να ασκούν Ψυχοθεραπεία συνθετικής προσέγγισης σε ενήλικες, παιδιά κι εφήβους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η τάση προς τη σύνθεση των θεωριών
Σύμφωνα με τον McLeod (2005) μία σειρά από μελέτες στις δεκαετίες του 1960 και 1970 κατέδειξαν ότι αυξάνονταν συνεχώς οι επαγγελματίες εκείνοι που περιέγραφαν τον εαυτό τους ως οπαδό  της «σύνθεσης» (integrationist) και όχι της προσκόλλησης σε ένα μόνο θεωρητικό μοντέλο. Χαρακτηριστικές είναι οι μελέτες των Garfield και Kurtz (1974, 1977) , καθώς και των Prochaska και Norcross (1983) και  O’Sullivan και Dryden (1990) όπου διαπιστωνόταν η τάση των περισσοτέρων κλινικών για τη σύνθεση θεωρητικών προσεγγίσεων. Ενώ οι Hollanders και McLeod (1999) διεξήγαγαν μια έρευνα στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από 300 σύμβουλοι και ψυχοθεραπευτές της Μεγάλης Βρετανίας, μέλη διαφορετικών επαγγελματικών συλλόγων εταιρειών. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιγράφουν τον θεωρητικό προσανατολισμό τους με τρόπο ώστε να αποδίδει την πολυπλοκότητα των θεωρητικών επιρροών. Λόγου χάρη, στην ερώτηση σχετικά με τις τεχνικές παρέμβασης, σε ποσοστό 95% δήλωσαν πως χρησιμοποιούσαν ένα εκλεκτικό μείγμα στρατηγικών παρέμβασης. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιό τους το 49% αυτοπροσδιορίστηκαν ως σαφώς εκλεκτικοί, ενώ το 38% των συμβούλων δήλωσαν σιωπηρής εκλεκτικοί (ότι δηλαδή ταυτίζονται με ένα μόνο θεωρητικό μοντέλο, αλλά επηρεάζονται και από κάποια άλλα). Μόνο το 13% των συμβούλων που συμμετείχαν στην έρευνα των Hollanders και McLeod (1999) μπορούν να θεωρηθούν άκαμπτοι οπαδοί μίας «καθαρής» προσέγγισης.
 
Συνθετική Προσέγγιση
Η Σύνθεση στην ψυχοθεραπεία σημαίνει ότι ο θεραπευτής επιλέγει τις καλύτερες ή τις καταλληλότερες ιδέες και τεχνικές από ένα φάσμα θεωριών ή μοντέλων, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη. Από την άλλη πλευρά, η σύνθεση αναφέρεται σε ένα σχετικά πιο φιλόδοξο εγχείρημα, κατά το οποίο ο θεραπευτής συνενώνει στοιχεία από διαφορετικές θεωρίες και μοντέλα σε μία νέα θεωρία ή μοντέλο. Ο συνθετικός ψυχοθεραπευτής χρειάζεται απλώς να αναγνωρίζει ή να εντοπίζει ποια στοιχεία του αρέσουν από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. Ο ψυχοθεραπευτής με συνθετικό προσανατολισμό πρέπει να εντοπίζει ποια στοιχεία του είναι χρήσιμα, αλλά και να τα «ομογενοποιεί» σε ένα ενιαίο σύνολο. 
Για πολλούς ανθρώπους, οι όροι «συνθετικός» και «συνθετιστής» εμπεριέχουν μεγαλύτερη διανοητική ακαμψία. Ωστόσο, πρόσφατα έγιναν απόπειρες να αποκατασταθεί η έννοια του εκλεκτισμού. Στην πράξη, και οι δύο έννοιες εξαρτώνται από τον συνδυασμό, κάτι που υποδηλώνει ότι ο ψυχοθεραπευτής δεν αρκείται στην χρήση μίας μόνο θεωρητικής προσέγγισης.
 
Οι διαφορετικοί δρόμοι προς τη σύνθεση
Στη βιβλιογραφία της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας η ανάγκη να δημιουργηθεί μία ευρύτερη, ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει διαμορφώσει αντίθετες απόψεις. Αρκετοί συγγραφείς περιέγραψαν τις επιλογές της σύνθεσης. Λόγου χάρη, ο Mahrer (1989) ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 6 διακριτές και διαφορετικές στρατηγικές για να επιτευχθεί η σύνθεση των προσεγγίσεων:
 1. Η ανάπτυξη μίας ουσιαστικής νέας θεωρίας. Η στρατηγική αυτή ενέχει το φιλόδοξο και σύνθετο εγχείρημα της δημιουργίας ενός γνήσιου, νέου τρόπου θεώρησης των ανθρώπων, που θα συμπεριλάβει και θα αντικαταστήσει ικανοποιητικά όλες τις υπάρχουσες θεωρίες. Αυτή η προσέγγιση στη σύνθεση αντιστοιχεί με μια επιστημονική επανάσταση, όπως η αντικατάσταση των θεωριών του Νεύτωνα για το χρόνο, το χώρο και τη βαρύτητα με εκείνες του Αϊνστάιν, και είναι προφανώς πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, η αναγνώριση «υπερθεωρητικών» (transtheoretical) δομών και πλαισίων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
 2. Η ανάπτυξη μίας από τις τρέχουσες θεωρίες σε βαθμό που θα την καθιστούσε ικανή να αφομοιώσει όλες τις άλλες ανταγωνιστικές ή εναλλακτικές θεωρίες. Σύμφωνα με τον Mahrer (1989), η στρατηγική αυτή είναι εκ θεμελίων λανθασμένη, γιατί καθεμιά από τις τρέχουσες θεωρίες βασίζεται σε μία ριζικά διαφορετική
 3. Η ανάπτυξη μίας κοινής γλώσσας. Το να εστιάσει κανείς στα λεξιλόγια, τα σύνολα λέξεων, φράσεων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις διαφορετικές προσεγγίσεις και να εργαστεί για την ανάπτυξη μίας κοινής γλώσσας για τη συμβουλευτική και τη θεραπεία. Η στρατηγική αυτή είναι χρήσιμη για τους συμβούλους με διαφορετικούς προσανατολισμούς, γιατί τους βοηθά να επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεσματικά.
 4. Η αναγνώριση υπερθεωρητικών εννοιών. Να εστιάσει κανείς στα σημεία που συμφωνούν ή είναι κοινά στις διαφορετικές προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργήσει συνθετικές έννοιες και τεχνικές μέσα σε συγκεκριμένους τομείς ή συστατικά μέρη θεραπειών και όχι στο επίπεδο της θεωρίας ή της προσέγγισης. Κοινά σημεία που έχουν εξεταστεί κατ’ αυτό τον τρόπο περιλαμβάνουν τη θεραπευτική συμμαχία και τη διαμόρφωση σταδίων αλλαγής.
 5. Η αναγνώριση κοινών τεχνικών. Η ευρύτερη κοινή χρήση συγκεκριμένων τεχνικών η «λειτουργικών διαδικασιών» από τους επαγγελματίες. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές παρατηρούν τους συναδέλφους τους επί το έργον (για παράδειγμα, παρακολουθούν κασέτα) και μαθαίνουντρόπους εργασίας, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, όχι σε θεωρητικό.
 6. Έμφαση σε αυτό που είναι αποτελεσματικό. Η χρήση στοιχείων έρευνας βοηθά τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν τεχνικές παρέμβασης που αποδεικνύονται αποτελεσματικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πελατών. Ο Mahrer (1989) περιγράφει αυτή την εκδοχή σύνθεσης ως «διάγνωση και χορήγηση αγωγής για την αντιμετώπιση του προβλήματος». Ο όρος «τεχνικός εκλεκτισμός» έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράφει αυτή την προσέγγιση από τον Dryden (1984), όπως αναφέρει ο McLeod (2005).
Το πλαίσιο που παρέχει ο Mahrer (1989) αντανακλά τη συνθετότητα του σημερινού διαλόγου για τον εκλεκτισμό και τη σύνθεση. Αυτές οι 6 στρατηγικές συνδυασμού των προσεγγίσεων μπορούν να αποτελέσουν ένα φανταστικό συνεχές, το οποίο στη μία άκρη έχει την έμφαση στις έννοιες και τη διαμόρφωση θεωριών και στην άλλη μία κατά βάση μη θεωρητική, πραγματιστική και εμπειρική προσέγγιση. Στο μέσο αυτού του συνεχούς βρίσκονται οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές που δεν είναι ούτε αποκλειστικά πρακτικοί ούτε μόνο θεωρητικοί, αλλά παλεύουν με τα προβλήματα «μετάφρασης» μίας προσέγγισης ή θεωρίας σε μία άλλη. Πρόκειται για συμβούλους που προσπαθούν να μάθουν από τους συναδέλφους τους θέτοντας ερωτήματα, όπως «Τι σημαίνει αυτή η έννοια για μένα;» ή «Πώς μπορεί να ταιριάξει αυτός ο τρόπος εργασίας στο πλαίσιο που έχω δημιουργήσει εγώ;».
 
Η χρήση της αξιολόγησης του πελάτη στις συνθετικές προσεγγίσεις
Η βασική γραμμή στην αξιολόγηση του πελάτη στο πλαίσιο συνθετικών προσεγγίσεων παρέχεται από το γεγονός ότι οι επαγγελματίες με συνθετικό ή εκλεκτικό προσανατολισμό έχουν στη διάθεσή τους ποικίλα εργαλεία και τεχνικές παρέμβασης. Ο τύπος παρέμβασης που επιλέγεται εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες και την προσωπικότητα του πελάτη. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, αντίθετα, ο επαγγελματίας που χρησιμοποιεί μία μόνο θεωρία εργάζεται βάσει αυτής με όλους τους πελάτες του.
 
Η χρήση των «υπερθεωρητικών» εννοιών στις συνθετικές προσεγγίσεις
Στην πράξη η βασική στρατηγική για να επιτευχθεί η σύνθεση είναι να βρεθεί μία κεντρική θεωρητική έννοια ή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιες από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. Έχει ειπωθεί (Barkham 1992) ότι οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές με συνθετικά προσανατολισμό επιχειρούν να εντοπίσουν υψηλότερου επιπέδου δομές, που να μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη μηχανισμών αλλαγής πέρα από ένα μόνο μοντέλο. Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός γνωστικού «χάρτη», ο οποίος θα βοηθήσει να γίνουν κατανοητοί οι σύνδεσμοι και οι σχέσεις μεταξύ ιδεών και τεχνικών. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα συμβουλευτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τέτοιες υπερθεωρητικές ή υψηλότερου επιπέδου δομές.
Ένα παράδειγμα υπερθεωρητικής συνθετικής προσέγγισης που χρησιμοποιείται ευρέως στη συμβουλευτική είναι το κατά Egan (1990) μοντέλο για τον εξειδικευμένο υπεύθυνο παροχής βοήθειας (skilled helper model). Η βασική συνθετική έννοια που επέλεξε ο Egan είναι η διαχείριση προβλημάτων.
Βιβλιογραφία:
1. Barkham, M. (1992). Research on integrative and eclectic therapy in W. Dryden (ed.), “Integrative and Eclectic Therapy: A Handbook”. Buckingham: Open University Press.
2. McLeod, J. (2005). “Εισαγωγή στη Συμβουλευτική”. Αθήνα: Μεταίχμιο.
3. Mahrer, A. (1989). “The Integrations of Psychotherapies: A Guide for Practicing”. NY: Human Sciences Press.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές μας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τον ρόλο και τις δράσεις ενός Ψυχοθεραπευτή,
 • Περιγράφουν τα είδη και μοντέλα της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας,
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές στην άσκηση της Ψυχοθεραπείας,
 • Αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες,
 • Ερμηνεύουν συμπεριφορές και οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ασκούν τις ψυχοθεραπευτικές τους δεξιότητες,
 • Συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες προκειμένου για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους,
 • Οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας,
 • Μελετούν σε βάθος κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία,
 • Εφαρμόζουν τη Συνθετική Ψυχοθεραπεία σε όλο το φάσμα των ηλικιών με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών τους.

Επιμέρους Στόχοι της Εκπαίδευσης:

 • Κατάρτιση πάνω στις αρχές της συνθετικής θεωρίας και πρακτικής,
 • Εξοικείωση με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία (Προσωποκεντρική, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Ψυχοδυναμική, Συστημική, ΣυνδιαλεκτικήΑνάλυση),
 • Σύγκριση διαφορετικών μοντέλων και ανάπτυξη κριτικής ματιάς πάνω στη φιλοσοφία και την άσκηση της Ψυχοθεραπείας,
 • Επιμόρφωση πάνω στη διαδικασία, τα στάδια και τα είδη της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής (Συμβουλευτική Ατόμου, Ζεύγους, Ομάδας, Οικογένειας κλπ),
 • Βασική εκπαίδευση και εξάσκηση πάνω στις δεξιότητες και τεχνικές συνθετικής ψυχοθεραπείας,
 • Βασική εκπαίδευση πάνω σε γενικά και ειδικά θέματα Ψυχοθεραπείας (Συμβουλευτική γονέων και παιδιών, σχέσεων, εξαρτήσεων, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ),
 • Εξάσκηση πάνω σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενασχόλησης με τον εαυτό.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 • Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός/η ένας σπουδαστής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνική εργασία) ή την ιατρική (ειδικότητα νευρολογίας ή ψυχιατρικής ή παιδοψυχιατρικής) ή στη νοσηλευτική.  Ο υποψήφιος σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει ακριβές αντίγραφο του πτυχίου του στην γραμματεία του Ινστιτούτου.
 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου (μη κοινωνικής επιστήμης ή επιστήμης υγείας) και κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος στη Ψυχολογία/Συμβουλευτική Ψυχολογία/Κλινική Ψυχολογία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.
 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου (μη κοινωνικής επιστήμης ή επιστήμης υγείας) και κάτοχοι ή φοιτητές διετούς προγράμματος στη Συμβουλευτική θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα. 
 • Απόφοιτοι άλλων επιστημών μπορούν να αιτηθούν και θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση.
 • Για περαιτέρω λήψη έντυπου υλικού, οι υποψήφιοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα.

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν ατομικών συνεντεύξεων, αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος, της πρότερης ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας, της πρότερης κλινικής εμπειρίας, του ενδιαφέροντος περί τη συνθετική ψυχοθεραπεία.

Ο πλήρης και λεπτομερής οδηγός σπουδών θα δοθεί μετά την αποδοχή στο πρόγραμμα

Μέθοδος μελέτης

Η σειρά μαθημάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους τους σπουδαστές. Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αξιολόγηση - Πιστοποίηση

Για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων/σεμιναρίων, εκπόνηση και παράδοση γραπτών εργασιών και επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων εκάστου εξαμήνου.
Επίσης, οι επιμορφούμενοι οφείλουν να προβούν σε προσωπική θεραπεία και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση. Αν κάποιος σπουδαστής λόγω προσωπικού κωλύματος δεν δύναται να ολοκληρώσει τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που απαιτεί το πρόγραμμα, θα μπορούσε να διακόψει την εκπαίδευσή του (κατόπιν συνεννόησης) και να τη συνεχίσει κατόπιν σε αντίστοιχο τμήμα (εφόσον αυτό υφίσταται στο Κέντρο) που θα συμβαδίζει με τη μέχρι στιγμής εκπαίδευσή του.
Επίσης, αν κάποιος σπουδαστής ολοκληρώσει εντός της τριετίας το σύνολο των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την προσωπική του θεραπεία ή/και την πρακτική του άσκηση, θα λάβει στο τέλος βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στη Συνθετική Συμβουλευτική, αλλά ουχί Δίπλωμα στη Συνθετική Συμβουλευτική, ενώ όταν ολοκληρώσει το σύνολο των προβλεπομένων και των πέντε ετών θα λάβει το Δίπλωμα του Συνθετικού Ψυχοθεραπευτή με την πιστοποίηση της European Federation of Integrative Counselling and Psychotherapy.
Σημείωση: Στην επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε έτους ο σπουδαστής θα λαμβάνει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις από το ΚΔΒΜ.

Διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα διαρκεί δέκα (10) εκπαιδευτικά εξάμηνα , ενώ δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης και Εξ Αποστάσεως Φοίτησης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Θεωρίες Προσωπικότητας, 70 ώρες * εργαστήρια (Κάθε μάθημα έχει βιωματικό χαρακτήρα και οι τεχνικές εφαρμόζονται εντός της τάξης για να εμπεδωθούν)
  Ψυχοδυναμικές Θεωρίες
  o Εισαγωγή στη Φροϋδική (S. Freud) Θεωρία και Τεχνικές
  o Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνική (E. Erickson) Θεωρία και Τεχνικές
  o Εισαγωγή στην Ατομική (A. Adler) Θεωρία και Τεχνικές
  Ουμανιστικές Θεωρίες
  o Εισαγωγή στην Προσωποκεντρική (C. Rogers) Θεωρία και Τεχνικές
  o Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Τεχνικές
  o Θεωρία Gestalt (F. Perls) και Τεχνικές
  o Συνδιαλλακτική (E. Berne) και Τεχνικές
  Γνωσιακές – Συμπεριφοριστικές Θεωρίες
  o Λογικοθυμική Ψυχοθεραπεία (A.Ellis) και Τεχνικές
  o Γνωστικός Συμπεριφορισμός – Εφαρμογή και Τεχνικές στη Συμβουλευτική

 

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Δεξιότητες, Τεχνικές και η Εφαρμογή της, 50 ώρες
  o Εισαγωγή στη Συμβουλευτική
  o Θεωρητικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής
  o Η Συμβουλευτική Σχέση
  o Ο Σύμβουλος και ο Συμβουλευόμενος
  o Το Συμβουλευτικό πλαίσιο
  o Η Συμβουλευτική παρέμβαση
  o Μεθοδολογία της Συμβουλευτικής (Έννοια, Περιεχόμενο και Προσεγγίσεις)
  o Μέθοδοι Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Μέσα και Υλικά)
  o Ειδικές Τεχνικές και Δεξιότητες της Συμβουλευτικής
  o Ειδικές διαγνωστικές τεχνικές
  o Η Εφαρμογή της Συμβουλευτικής και το Πλαίσιο
  o Αρχές και Δεοντολογία άσκησης της Συμβουλευτικής
  o Η Τάση προς τη Σύνθεση των Προσεγγίσεων της Ψυχοθεραπείας
  o Θέματα που Σχετίζονται με τη Θεραπευτική Διαδικασία
  o Η Θέση των Τεχνικών και της Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

 

 • Δεξιότητες Υπαρξιακής Συμβουλευτικής, 50 ώρες
  o Το πλαίσιο της Υπαρξιακής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
  o Ο υπαρξιακός Σύμβουλος, το πλαίσιο και δεξιότητες
  o Ο πυρήνας της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας
  o Αναπτύσσοντας μια υπαρξιακή στάση και τεχνικές εφαρμογές
  o Η διαδικασία της Υπαρξιακής Συμβουλευτικής
  o Η αρχή, η εξέλιξη και το τέλος της υπαρξιακής συμβουλευτικής διαδικασίας.

 

 • Προσωποκεντρική/Ροτζεριανή Συμβουλευτική, Δεξιότητες και Εφαρμογή, 50 ώρες
  o Η ζωή και το έργο του C. Rogers
  o Βασικές έννοιες του θεωρητικού συστήματος του Rogers
  o Η δομή της προσωποκεντρικής θεωρίας
  o Η θεωρία της θεραπείας
  o Προϋποθέσεις για τη θεραπευτική διαδικασία
  o Η θεραπευτική διαδικασία
  o Το συνεχές της θεραπευτικής διαδικασίας
  o Η θεωρία της προσωπικότητας
  o Η δυναμική της προσωπικότητας
  o Η τάση πραγμάτωσης
  o Η τάση αυτοπραγμάτωσης
  o Η διαμορφωτική τάση
  o Η δομή της προσωπικότητας
  o Ο οργανισμός
  o Εαυτός – Αυτοαντίληψη, δομή του εαυτού, ιδεώδης εαυτός
  o Ανάπτυξη και αλλαγή της προσωπικότητας
  o Η σχέση ως βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης
  o Συμφωνία – Ασυμφωνία
  o Το πρόσωπο σε πλήρη λειτουργία
  o Η θεωρία των διαπροσωπικών σχέσεων
  o Ενσυναίσθηση
  o Ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση
  o Γνησιότητα
  o Παρουσία
  o Η θεωρία των εφαρμογών
  o Κριτική θεώρηση της προσωποκεντρικής θεωρίας.

 

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, 20 ώρες
  o Η έννοια της επικοινωνίας
  o Προοπτική της επικοινωνίας
  o Θέτοντας μια επικοινωνιακή βάση
  o Αντίληψη του εαυτού μας και των άλλων
  o Λεκτική επικοινωνία
  o Μη λεκτική επικοινωνία
  o Σωματοκινητική επικοινωνία
  o Διαπροσωπική επικοινωνία
  o Μεταδίδοντας τις ιδέες και τα συναισθήματα
  o Ικανότητες της ακρόασης
  o Ικανότητες ανταπόκρισης
  o Ομαδική επικοινωνία
  o Συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας
  o Δημόσιες ομιλίες.

 

 • Θετική Ψυχολογία και οι Εφαρμογές της στη Συμβουλευτική, 20 ώρες
  o Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική (Βασικά Χαρακτηριστικά)
  o Ιστορικές και Φιλοσοφικές καταβολές τηςΘετικής Ψυχολογίας
  o Ευτυχία, ελπίδα-αισιοδοξία, περιέργεια
  o Στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσχερειών της ζωής κατά τη διαμόρφωση της παιδικής και νεανικής ανθεκτικότητας
  o Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας.

Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική, (Μάθημα και Εργαστήριο) 60 ώρες.
o Η αρχική συνεννόηση με τον πελάτη, καθορισμός του πρώτου ραντεβού, ανταλλαγή βασικών πληροφοριών
o Η πρώτη συνεδρία
o Κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς
o Επίδειξη προσοχής και ενδιαφέροντος
o Παράφραση και αντανάκλαση συναισθημάτων
o Έναρξη και δόμηση
o Διατύπωση ερωτήσεων
o Παρακολούθηση και καταγραφή
o Παροχή προκλήσεων και ανατροφοδότησης
o Αυτοαποκάλυψη
o Διαχείριση αντιστάσεων και πραγματοποίηση παραπομπών
o Διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων
o “Προγύμναση” (προετοιμασία), επίδειξη και πρόβα
o Εκπαίδευση στη χαλάρωση
o Βελτίωση της συνομιλίας με τον εαυτό
o Βελτίωση των κανόνων
o Βελτίωση των αντιλήψεων
o Διαπραγμάτευση της κατ’ οίκον εργασίας
o Διεξαγωγή των ενδιάμεσων συνεδριών
o Τερματισμός της παροχής βοήθειας
o Θεραπευτική σχέση, αυθεντικότητα και ενσυναίσθηση
o Η ενσυναίσθηση – Η αυθεντικότητα του ψυχοθεραπευτή -Ο σεβασμός προς τον πελάτη.
o Η θεραπευτική διαδικασία: έναρξη και ολοκλήρωση
o Βασικές παρεμβάσεις και τεχνικές των κυριότερων ψυχοθεραπευτικών μοντέλων.

Δεξιότητες Ψυχοδυναμικής Συμβουλευτικής, 40 ώρες
o Εισαγωγή στη Φροϋδική Σκέψη
o Εισαγωγή στην Αντλεριανή Συμβουλευτική
o Μεταβίβαση
o Αντιμεταβίβαση
o Εσωτερικό και Εξωτερικό Πλαίσιο
o Ερμηνεία
o Οικογενειακός αστερισμός
o Η σημασία της σειράς γέννησης
o Πλάνο ζωής (lifestyle)
o Αισθήματα ανωτερότητας και κατωτερότητας.

Οικογενειακή Συμβουλευτική και Συστημικό Πλαίσιο, 40 ώρες
o Επισκόπηση των μοντέλων
o Το Μοντέλο του Μιλάνου και η επίδρασή του
o Λύσεις αντί για προβλήματα: Βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση
o Συνεργασία αντί για παρέμβαση: Η αναστοχαστική ομάδα
o Η διάδραση ως συζήτηση: Η αφηγηματική προσέγγιση
o Η αρχική τάξη και η ταπεινότητα: Η προσέγγιση του Bert Hellinger
o Κυβερνητική Α’ τάξης: μέρος και όλο, όρια, κανόνες
o Από την ομοιόσταση στη διακύμανση, το χάος και τη συνεργατική
o Πώς η ζωή αυτοδημιουργείται: Η θεωρία των αυτοποιητικών συστημάτων
o Τίποτα εκτός από επικοινωνία: Η θεωρία των κοινωνικών συστημάτων
o Επιστροφή στο άτομο: Η ατομοκεντρική συστημική θεωρία
o Ένας κόσμος δημιουργημένος από κοινού: Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός
o Το τέλος των μεγάλων ιδεολογιών: Μεταμοντέρνες φιλοσοφίες
o Βασικά ερωτήματα της συστημικής θεραπείας
o Συστημικές ερωτήσεις
o Κυκλικές ερωτήσεις: για τη μορφή της συστημικής διεξαγωγής της συζήτησης
o Μορφές ερωτήσεων που διασαφηνίζουν διαφορές
o Ερωτήσεις για την κατασκευή της πραγματικότητας
o Ερωτήσεις για την κατασκευή δυνατοτήτων
o Σενάρια προβλημάτων και λύσεων
o Αρχικές και τελικές ερωτήσεις
o Στυλιστικές απόψεις
o Οικογενειακό γλυπτό και άλλες μεταφορικές τεχνικές
o Η δουλειά με το οικογενειακό γλυπτό
o Η οικογενειακή σκηνή και άλλες συμβολικές απεικονίσεις
o Μεταφορές, ανάλογες ιστορίες, ανέκδοτα, γελοιογραφίες
o Αναγνώριση, φιλοφρόνηση, σημασιοδότηση γεμάτη εκτίμηση
o Αναπλαισίωση – Reframing
o Διχασμός: η ομάδα ή ο θεραπευτής έχει περισσότερες απόψεις
o Τελικές παρεμβάσεις.

Αναπτύσσοντας δεξιότητες της Συμβουλευτικής στη Μορφολογική Θεωρία (Gestalt), 40 ώρες
o Η θεωρία της Θεραπείας Gestalt
o Η Θεραπευτική Διαδρομή: Ενσωμάτωση της Διάγνωσης και της Διαδικασίας της Θεραπείας Gestalt
o Δεοντολογία Gestalt
o Διαντιδραστική Ανάλυση και Συμβουλευτική Gestalt
o Ψυχοσύνθεση και η Προσέγγιση Gestalt
o Οι στόχοι της θεραπείας Gestalt
o Ο ρόλος του θεραπευτή
o Η θεραπευτική σχέση
o Ο ρόλος της μεταβίβασης στη Θεραπεία Gestal
o Η Παράδοξη Θεωρία της Αλλαγής
o Φαινομενολογική Μέθοδος
o Θεραπεία Gestalt με Παιδιά (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Η Προσέγγιση Gestalt στη θεραπεία ζευγαριών (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Θεωρία και Πρακτική της Ομαδικής Διαδικασίας Gestalt (Τεχνικές και Εφαρμογές)
o Παγιωμένες Gestalt
o Καταναγκασμός της Επανάληψης
o Εμπόδια στην Επαφή

Γνωστικός Συμπεριφορισμός και οι Εφαρμογές του στη Συμβουλευτική, 40 ώρες
o Θεραπευτικό και Συμβουλευτικό Πλαίσιο
o Στοχοθεσία
o Στοχοπροσήλωση
o Γνωσιακή αναδόμηση
o Νοητική προσέγγιση
o Τεχνική του ημερολογίου
o Ορθολογιστική προσέγγιση
o Νοοκατασκευαστική προσέγγιση
o Πραγματιστική προσέγγιση
o Συμπεριφορική προσέγγιση
o Επίλυση
o Παιχνίδι ρόλων
o Συνέπειες

Συμβουλευτική Απώλειας και Πένθους, 20 ώρες
o Ιστορική αναδρομή
o Το φυσιολογικό πένθος
o Οι επιπλοκές του πένθους
o Ψυχιατρικά πένθη
o Επιπτώσεις του πένθους στην υγεία
o Πρόληψη των επιπλοκών του πένθους
o Μπροστά στην απώλεια του συντρόφου
o Το οικογενειακό πένθος
o Το πένθος στη συμβουλευτική διαδικασία
o Τεχνικές και Εφαρμογές

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός, 15 ώρες
o Αρχική συνέντευξη
o Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου και διερεύνηση
o Αυτογνωσία πελάτη
o Χρήση τεστ, ερωτηματολογίων
o Επαγγελματική Συμβουλευτική Οργανισμών
o Η αυτοδιαχείριση των Επαγγελματικών Συμβούλων

 • Συνθετική Συμβουλευτική Σχέση και Παρέμβαση, 60 ώρες
  o Συνθετική Συμβουλευτική, φιλοσοφικό πλαίσιο, αξίες, ηθικές αρχές
  o Θεωρητική σύνθεση και μετα-θεωρητικά μοντέλα
  o Κοινοί παράγοντες για τη Συνθετική Συμβουλευτική
  o Τεχνικός εκλεκτισμός
  o Αφομοιωτική σύνθεση
  o Πρώιμες εμπειρίες και η ανάπτυξη του εγκεφάλου
  o Διαστάσεις της ανάπτυξης του εαυτού (βιολογική, ενδοψυχική, διαπροσωπική, διυποκειμενική, διαπολιτισμική, υπερπροσωπική, νοητικοποίηση)
  o Διατύπωση προβλήματος για τον Συνθετικό Σύμβουλο
  o Διαδικασία της Συνθετικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
  o Πρώτη συνεδρία, μοντέλο Ψυχοθεραπείας, ανάλογα με τον πελάτη
  o Τεχνικές και στρατηγικές για τον Συνθετικό Σύμβουλο.
 • Εφαρμογές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, 60 ώρες
  o Τι είναι Ψυχοθεραπεία
  o Η αποτελεσματικότητα της Ψυχοθεραπείας
  o Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία
 • Διπλωματική Εργασία, 60 ώρες

Θεματικές Ενότητες 4ου Έτους:

Ι. Ψυχοπαθολογία & Ψυχοδιαγνωστική Παιδιών & Εφήβων
ΙΙ. Ψυχοπαθολογία & Ψυχοδιαγνωστική Ενηλίκων
ΙΙΙ. Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση
ΙV. Αντιμετώπιση Διαταραχών μέσω της Συνθετικής Προσέγγισης

Σημείωση: Για όσους δεν είναι ψυχολόγοι, υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις Θ.Ε. Ψυχολογία & Νευροεπιστήμες Ι, ΙΙ

Θεματικές Ενότητες 5ου Έτους:

Ι.Βραχεία Συνθετική Ψυχοθεραπεία
ΙΙ. Θεραπεία Ζεύγους
ΙΙΙ. Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία
IV. Τραυματοθεραπεία και Καταστάσεις του Εγώ

Προσωπική θεραπεία

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν προσωπική θεραπεία Συνθετικού προσανατολισμού, διάρκειας 250 ωρών με αναγνωρισμένο Συνθετικό Ψυχοθεραπευτή τον οποίο θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Οι συναντήσεις οφείλουν να έχουν εβδομαδιαία βάση και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Πρακτική άσκηση

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών, η οποία οφείλεί να πραγματοποιηθεί εν μέρει σε δημόσιους φορείς (160 ώρες) και οι υπόλοιπες σε ιδιωτική βάση με ατομικά περιστατικά σε ψυχοθεραπεία.*

Εποπτεία

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος οφείλει να ολοκληρώσει 95 ώρες εποπτείας και να καταθέσει τέσσερα περιστατικά προς αξιολόγηση από δύο διαφορετικούς επόπτες.

*Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση οφείλει με δική του ευθύνη να έρθει σε αρχική συνεννόηση με το Φορέα στον οποίο ενδιαφέρεται να ασκηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση άσκησης. Το Ινστιτούτο ενδέχεται να προτείνει τον εκπαιδευόμενο σε συνεργαζόμενους φορείς.

Επαγγελματικά & προσωπικά οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει :

 • Αποκτήσει τη γνώση πάνω στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική και την πρακτική της.
 • Προσεγγίσει τη συμβουλευτική πρακτική με κριτικό πνεύμα.
 • Εφαρμόσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και βασικές τεχνικές Συμβουλευτικής στο επαγγελματικό και προσωπικό του πεδίο.
 • Αναπτύξει ικανότητες αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης.
 • Αποκτήσει ένα εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα του επιτρέπει να ασκήσει το επάγγελμα του Συμβούλου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μόνο το πρώτο έτος σπουδών, εφόσον ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση των διαπροσωπικών και επαγγελματικών τους επικοινωνιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ηλεκτρονικά συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος προκειμένου να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

Τελευταία άρθρα & ανακοινώσεις

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!